BIỂU PHÍ DỊCH VỤ

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

GIA LAI KON TUM

 

Số: 02/2020/QĐ-GLKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

Kon Tum, ngày 26 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(V/v ban hành biểu phí thù lao dịch vụ đấu giá tài sản)

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

GIA LAI KON TUM

 

- Căn cứ Luật đấu giá tái sản năm 2016;

- Căn cứ Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum;

- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Tổng giám đốc Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum;

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Ban hành kèm theo quyết định này “Biểu phí thù lao dịch vụ đấu giá tài sản”.

ĐIỀU 2: Quyết định này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 04/02/2021.

ĐIỀU 3: Các phòng ban thuộc Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

                 

Nơi nhận:

+ Như trên                                                                        Đã ký

+ Lưu VP

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đã ký

NGUYỄN THÁI HỒNG PHÁT

 

                                                                                               

BIỂU PHÍ THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Kèm theo quyết định số 02/2020/QĐ-GLKT ngày 26/01/2021)

+ Mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá tài sản tương ứng khung giá trị tài sản theo giá khởi điểm đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật đấu giá tài sản trừ tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất:

Bảng 1

TT

Giá trị tài sản theo giá khởi điểm/hợp đồng

Mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá tài sản

1

Dưới 50 triệu đồng

8% giá trị tài sản bán được

2

Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

3,64 triệu đồng + 7% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

3

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

6,82 triệu đồng + 6% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

4

Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng

14,18 triệu đồng + 5% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

5

Từ trên 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng

22,64 triệu đồng + 4% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

6

Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

32,45 triệu đồng + 3% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

7

Từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng

38,41 triệu đồng + 3% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

8

Từ trên 20 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng

40,91 triệu đồng + 3% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

9

Từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

50,00 triệu đồng + 2% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

10

Từ trên 100 tỷ đồng đến 300 tỷ đồng

55,00 triệu đồng + 2% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

11

Từ trên 300 tỷ đồng

65,00 Triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

 

+ Mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá tài sản tương ứng khung giá trị tài sản theo giá khởi điểm đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất:

Bảng 2

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm/hợp đồng

Mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá tài sản

1

Từ 1 tỷ đồng trở xuống

13,64 triệu đồng +1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

2

Từ trên 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng

22,73 triệu đồng +1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

3

Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

31,82 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

4

Từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng

40,91 triệu đồng +1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

5

Từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

50,00 triệu đồng +1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

6

Từ trên 100 tỷ đồng

59,09 triệu đồng +1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

Ghi chú:

+ Mức thù lao tối thiểu: 1.000.000 đồng/01 hợp đồng (Một triệu đồng/một hợp đồng)

+ Mức thù lao tối đa tương ứng từng khung giá trị tài sản theo giá khởi điểm được quy định tại Bảng 1, Bảng 2 không vượt quá 400.000.000 đồng/01 hợp đồng (Bốn trăm triệu đồng/một hợp đồng)

*Chi phí đấu giá trong trường hợp đấu giá không thành: bao gồm chi phí niêm yết, thông báo công khai, chi phí thực tế hợp lý khác cho việc đấu giá tài sản.

(Giá thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá tài sản chưa bao gồm thuế VAT).

 

                                                                                TỔNG GIÁM ĐỐC

 

                                                                               Đã ký

 

                                                                                Nguyễn Thái Hồng Phát