Thông báo đấu giá
 • THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Số: 54/2024/TBĐG-ĐL
  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Số: 54/2024/TBĐG-ĐL
  02 Quyền sử dụng đất địa chỉ tại Xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk mang tên ông Y Nuê Niê và bà H Nưng BKrông Tài sản 1: QSDĐ và TSGLVĐ thuộc thửa đất số 265, TBĐ số 28. Theo GCN QSDĐ số BQ 082121 do UBND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 11/11/2013. Diện tích 8193,7m2; hình thức SD: riêng; mục đích SD: đất trồng cây lâu năm; thời hạn SD: đến năm 2063.* TSGLVĐ: 18 Cây Mít và một số cây trồng khác. Tài sản 2: QSDĐ và TSGLVĐ thuộc thửa đất số 228, TBĐ số 28. Theo GCN QSDĐ số BQ 082120 do UBND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 11/11/2013. Diện tích 8193,7m2; hình thức SD: riêng; mục đích SD: đất trồng cây lâu năm; thời hạn SD: đến năm 2063.* TSGLVĐ: 03 Cây Mít và 03 cây Mãng cầu, 01 cây xoài.
 • THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SÓ 04/116-2023/TBĐG-GL
  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SÓ 04/116-2023/TBĐG-GL
  Tài sản 1: Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 14A, tờ bản đồ số 58 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 066768 do UBND thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai cấp ngày 29/10/2010 mang tên ông Trần Xuân Thám. Diện tích theo Giấy chứng nhận: 94m2. Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị. Thời hạn sử dụng: Lâu dài. Diện tích đo đạc thực tế phù hợp với diện tích theo Giấy chứng nhận đã cấp. Địa chỉ thửa đất: Tổ 13 (nay là tổ 4), phường Hội Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tài sản 2: Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 17B, tờ bản đồ số 58 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 326444 do UBND thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai cấp ngày 15/8/2011 mang tên ông Trần Xuân Thám. Diện tích theo Giấy chứng nhận: 351m2. Mục đích sử dụng: Đất vườn. Thời hạn sử dụng: Đến năm 2043. Diện tích đo đạc thực tế: 347m2. Diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn so với diện tích theo Giấy chứng nhận đã cấp là 4m2. Địa chỉ thửa đất: Tổ 13 (nay là tổ 4), phường Hội Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
 • THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SÓ 02/32-2024/TBĐG-GL
  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SÓ 02/32-2024/TBĐG-GL
  Tài sản 1: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 526, tờ bản đồ số 21 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 956722 do Uỷ ban nhân dân huyện Đak Đoa cấp ngày 06/7/2009 mang tên bà Nguyễn Thị Lệ Hằng. Diện tích theo Giấy chứng nhận: 560m2. Mục đích sử dụng: 140m2 Đất ở + 420m2 Đất trồng cây lâu năm khác. Thời hạn sử dụng: Lâu dài + Đến tháng 12/2051. Diện tích đo đạc thực tế phù hợp so với diện tích theo Giấy chứng nhận đã cấp. Địa chỉ thửa đất: Thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Tài sản 2: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 116, tờ bản đồ số 3 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 822528 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 29/8/2016 mang tên ông Đoa và bà Soan đã chỉnh lý chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Lệ Hằng ngày 24/10/2016. Diện tích theo Giấy chứng nhận: 2.802,1m2. Mục đích sử dụng: Đất trồng cây hàng năm khác. Thời hạn sử dụng: Đến tháng 7/2021. Diện tích đo đạc thực tế phù hợp so với diện tích theo Giấy chứng nhận đã cấp. Địa chỉ thửa đất: Làng Đê Gôh, xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Tài sản 3: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 117, tờ bản đồ số 3 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 822529 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 29/8/2016 mang tên ông Đoa và bà Soan đã chỉnh lý chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Lệ Hằng ngày 24/10/2016. Diện tích theo Giấy chứng nhận: 987,3m2. Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng: Đến tháng 7/2021. Diện tích đo đạc thực tế phù hợp so với diện tích theo Giấy chứng nhận đã cấp. Địa chỉ thửa đất: Làng Đê Gôh, xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.
 • THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SÓ 02/42-2024/TBĐG-GL
  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SÓ 02/42-2024/TBĐG-GL
  Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 1, tờ bản đồ số 108 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 596341 do Uỷ ban nhân dân huyện Chư Prông cấp ngày 21/9/2010 mang tên bà Nguyễn Thị Hiền và ông Trạc Văn Tòng, đã chỉnh lý tặng cho ông Trạc Văn Luân và bà Nguyễn Thị Tám ngày 13/01/2013. Diện tích theo Giấy chứng nhận: 14.381,0 m². Hình thức sử dụng: riêng. Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng: đến ngày 21/9/2060. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất. Diện tích đo đạc thực tế trùng khớp so với diện tích theo Giấy chứng nhận đã cấp. Địa chỉ thửa đất: Thôn 3 (nay là thôn Bình Nguyên), xã Ia Pia, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Tài sản 2: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 24, tờ bản đồ số 96 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 596288 do Uỷ ban nhân dân huyện Chư Prông cấp ngày 21/9/2010 mang tên bà Siu H’Phêl và ông Bùi Anh Trung, đã chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Trạc Văn Luân và bà Nguyễn Thị Tám ngày 22/7/2016. Diện tích theo Giấy chứng nhận: 5.513,0 m². Hình thức sử dụng: riêng. Mục đích sử dụng: Đất trồng cây hàng năm khác. Thời hạn sử dụng: đến ngày 21/9/2030. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất. Diện tích đo đạc thực tế trùng khớp so với diện tích theo Giấy chứng nhận đã cấp. Địa chỉ thửa đất: Cánh Đồng làng Pia, xã Ia Pia, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
 • Số: 01/52-2024/TBĐG-GL
  Số: 01/52-2024/TBĐG-GL
  Quyền sử dụng đất tại thửa số 199, tờ bản đồ số 48 theo GCN số CG 624241 mang tên ông Hnuin và bà Amlai, đã chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Phạm Quang và bà Hà Thị Mỹ Tuyết ngày 08/8/2017. Diện tích theo Giấy chứng nhận: 5.502 m2. MĐSD: Đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng: đến tháng 12/2050. Diện tích đo đạc thực tế: 4.706,9 m2. Diện tích đo đạc thực tế giảm so với diện tích theo Giấy chứng nhận là: 795,1 m2. Địa chỉ thửa đất: Làng Krôl, xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Tài sản gắn liền trên đất: 340 cây cà phê Rubusta trồng năm 2020 và một số cây trồng khác
 • THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Số: 01-38/2024/TBĐG-ĐL
  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Số: 01-38/2024/TBĐG-ĐL
  QSDĐ và TSGLVĐ tại thửa đất số 1255, TBĐ số 25 (cũ 33), địa chỉ: tại xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo GCN số CL 068596 được Sở TN và MT tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 13/9/2017 cho bà Tống Thị Minh Nguyệt. Diện tích 619,7 m2; hình thức SD riêng; mục đích SD: Đất ở 60m2; Đất trồng cây lâu năm 559,7m2; thời hạn SD: Đất ở Lâu dài; đất trồng CLN đến năm 2043. Ghi chú: Thửa đất có 70,9 m2 thuộc quy hoạch giao thông.* TSGLVĐ :Nhà ở, giếng đào và một số công trình phụ trợ khác, 05 cây cau cảnh 01 cây mít, 01 cây nhãn
 • THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Số: 07-53/2024/TBĐG-GLKT
  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Số: 07-53/2024/TBĐG-GLKT
  QSDĐ và TSGLVĐ tại thửa đất số 23, 30, tờ bản đồ số 57 (hiệu chỉnh thành thửa số 247, tờ bản đồ số 25 đo đạc chính quy), địa chỉ: Thôn 7, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum theo GCN số N 533291 do UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cấp ngày 08/6/1999 mang tên hộ bà Nguyễn Thị Tuyến (đã chỉnh lý biến động được VPĐKQSDĐ xác nhận ngày 17/10/2014 từ hộ bà Nguyễn Thị Tuyến sang ông Phan Thành Ngọc và bà Nguyễn Thị Tuyến). Tổng diện tích theo GCN: 13.570 m2 (thửa 23: 8150 m2; thửa 30: 5420 m2), mục đích sử dụng ĐM, thời hạn sử dụng đến 6/2019 (đăng ký biến động được VPĐKQSDĐ xác nhận ngày 16/6/2010: Chuyển đổi mục đích sử dụng 13.570 m2 đất nông nghiệp trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm (trồng cao su), thời hạn sử dụng đến tháng 6/2049). Thực tế kê biên: Hiện trạng thực tế diện tích ông Phan Thành Ngọc và bà Nguyễn Thị Tuyến sử dụng là 16.720,5 m2, tăng 3.150,5 m2, diện tích tăng thêm chưa được cấp GCNQSDĐ, chưa được chỉnh lý đăng ký biến động trên bản đồ địa chính chính quy. Hội đồng kê biên thống nhất kê biên phần diện tích theo GCN số N 533291 là 13.570 m2. Tài sản gắn liền với đất: 135 cây cao su trồng năm 2022 và 334 cây cao su trồng năm 2008.